RIBA

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van RIBA Trailers bvba 

Artikel 1. Definities. § 1 “RIBA TRAILERS” : RIBA Trailers bv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2630 Aartselaar , Antwerpsesteenweg 69 en met ondernemings-nummer 0686.801.669. § 2 “Klant”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die al dan niet voor beroepsmatige doeleinden optreedt. 

Artikel 2. Toepassingsgebied. § 1 De Klant bevestigt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze te aanvaarden. § 2 Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op elke offerte van, elke overeenkomst met, iedere levering van goederen en/of verstrekking van diensten door, iedere factuur van, en, in het algemeen, elke verrichting van RIBA TRAILERS bvba, behoudens in geval van een geschreven afwijkende overeenkomst met RIBA TRAILERS bvba. § 3 De Klant erkent dat de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden uit-drukkelijk wordt uitgesloten. 

Artikel 3. Prijzen. § 1 De toezending van een prijzentarief, of een bestek, is niet als een aanbieding te beschouwen, en verplicht RIBA TRAILERS niet tot levering. § 2 RIBA TRAILERS behoudt zich het recht voor om de door haar afgegeven prijzen en de in de prijslijst genoemde voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. § 3 Alle door RIBA TRAILERS aanvaarde bestellingen worden uitge-voerd tegen de prijzen die op de dag van levering gelden: indien de prijzen van goede-ren welke RIBA TRAILERS van derden betrekt, verhogingen ondergaan, ten gevolge van welke omstandigheden ook, inzonderheid doch zonder beperkend te zijn extra-vergoedingen wegens vracht, verzekeringspremie, arbeidsloon, extra-belasting der goederen, zoals btw, in- of uitvoerrechten of andere heffingen of belastingen in binnen –of buitenland is RIBA TRAILERS gerechtigd de prijs in evenredigheid met deze stij-ging te verhogen. 

Artikel 4. Betaling. § 1 Alle facturen van RIBA TRAILERS zijn contant betaalbaar netto en zonder disconto. § 2 RIBA TRAILERS heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op de eventueel verschuldigde kosten, conventionele forfaitaire schadever-goeding en moratoire interesten, alvorens deze toe te rekenen op de openstaande hoofdsom. § 3 RIBA TRAILERS heeft het recht om alle bedragen die zij aan de Klant uit welken hoofde ook verschuldigd zou zijn, te compenseren met de bedragen die de Klant aan RIBA TRAILERS verschuldigd is, ongeacht of deze bedragen al dan niet opeisbaar zijn. § 4 De plaats van uitvoering van de verbintenissen van de Klant is op de maatschappelijke zetel van RIBA TRAILERS. 

Artikel 5. Wanbetaling. § 1 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag heeft RIBA TRAILERS van rechtswege en zonder ingebrekestelling (1) recht op de betaling van moratoire interesten aan een interestvoet van 10% per jaar of, zo deze hoger zou zijn, aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige betaling en (2) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het niet tijdig betaalde factuurbedrag met een minimum van EUR 25,- per factuur en dit onverminderd het recht van RIBA TRAILERS op een vergoeding van de gerechtskosten (inclusief rechtsplegingsvergoe-ding) ingeval een gerechtelijke invorderingsprocedure dient gevoerd te worden. § 2 Door het enkele verstrijken van de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning in toepassing van artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek in gebreke. § 3 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet vervallen facturen die uitgesteld werden door 

RIBA TRAILERS aan de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De aldus opeisbaar geworden facturen geven eveneens vanaf de datum van opeis-baarheid recht op de moratoire interesten en de forfaitaire schadevergoeding bedoeld in §1. § 4 Het niet uitvoeren van de totaliteit van een bestelling stelt de betaling van de gedeeltelijke bestelling niet uit. § 5 Onverminderd de vorige bepalingen, zullen bij niet-betaling en na aanmaning door RIBA TRAILERS, de leveringen worden geschorst. Niet-betaling op de vervaldag veroorzaakt eveneens verlies van alle eventueel toege-stane kortingen en maakt alle verschuldigde bedragen eisbaar, zelf de niet-vervallen. § 6 Indien de Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, alsmede in geval van faillissement, uitstel van betaling, liquidatie of overname door een ander van (het bedrijf van) de Klant, 

heeft RIBA TRAILERS het recht om zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tus-senkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of deze overeenkomst – naar keuze van RIBA TRAILERS – geheel of gedeeltelijk ontbonden te (doen) beschouwen en worden de zich onder RIBA TRAILERS bevindende goederen daarmee tot zeker-heid aan haar overgedragen. 

Artikel 6. Uitvoeringstermijn. § 1 De uitvoeringstermijn van werken 

door RIBA TRAILERS of de leveringstermijn wordt louter ter aanduiding gegeven en houdt op geen enkele wijze een contractuele verplichting in voor RIBA TRAILERS. § 2 De niet naleving van de vooropgestelde uitvoeringstermijn van werken door RIBA TRAILERS of de vooropgestelde leveringstermijn verleent de Klant geen enkel (vorde-rings)recht lastens RIBA TRAILERS. Aldus heeft de Klant noch het recht om de over-eenkomst te ontbinden, noch het recht om de inontvangstneming of de betaling van het goed te weigeren, noch het recht om schadevergoeding te eisen. . 

Artikel 7. Terugzendingen § 1 De verkoper heeft het recht alle niet-franco terugzen-dingen te weigeren. 

Artikel 8. Klachten. § 1 Voor hij het geleverde goed in ontvangst neemt, moet de Klant dit inspecteren. Om ontvankelijk te zijn, moeten alle klachten met betrekking tot zicht-bare gebreken of (gebrekkige) herstelling behoorlijk gemotiveerd en per aangetekend schrijven gericht worden aan RIBA TRAILERS binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de goederen. Bij gebreke aan dergelijke klacht, wordt de Klant geacht de goederen en / of de herstelling(en) zonder voorbehoud aanvaard te hebben. § 2 Een klacht verleent de Klant echter niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, noch het recht om de inontvangstneming of de betaling van het goed te weigeren, noch het recht om schadevergoeding te eisen. § 3 Indien de Klant gevraagd wordt om pres-tatiebladen af te tekenen, geldt de aftekening van deze bladen als onweerlegbaar bewijs van de aanvaarding door de Klant van de materialiteit van de daarin vermelde prestaties. § 4 Facturen uitgereikt door RIBA TRAILERS dienen binnen 8 dagen na factuurdatum gemotiveerd geprotesteerd te worden, bij gebreke waarvan zij onweer-legbaar vermoed worden aanvaard te zijn door de Klant. 

Artikel 9. Gelijkvormigheidsattest § 1 RIBA TRAILERS is een, overeenkomstig art. 4 van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968, Ministerieel erkend bevoegd constructeur van aanhangwagens. Waar nodig, zal RIBA TRAILERS voor de bouw van aanhang-wagens, of van een bepaalde aanhangwagen, aan de daarvoor bevoegde instanties een proces-verbaal van goedkeuring aanvragen, waarvan een gelijkvormigheidsattest op verzoek van de Klant kan afgeleverd worden. § 2 De vermelding van een nummer van het voormeld proces-verbaal van goedkeuring, zowel bij de bestelling als op de factuur, is slechts een bijkomstige aanduiding en nooit een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst. RIBA TRAILERS behoudt zich het recht voor om, indien noodzake-lijk, een aanvraag in te dienen voor een nieuw of ander proces-verbaal van goedkeu-ring, hetzij een bijlage bij een bestaand proces-verbaal van goedkeuring, hetzij een getuigschrift waarbij afwijking wordt verleend door de daartoe bevoegde instantie. § 3 Geen termijn kan worden bedongen voor het bekomen van een proces-verbaal van goedkeuring indien de aanvraag ervan noodzakelijk zou worden. RIBA TRAILERS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een laattijdige afgifte van het bij art. 10 van het K.B. van 15 april 1968 bedoeld gelijkvormigheidsattest, tenzij grove nalatigheid of tekortkoming in hoofde van RIBA TRAILERS wordt aangetoond.. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid van RIBA TRAILERS bvba. § 1 De goederen worden verkocht op eigen risico van de Klant, die erkent volledig te zijn ingelicht en op de hoogte te zijn gebracht betreffende de technische en functionele specificaties eigen aan het gekochte goed o.a. wat betreft het gebruik, de werking, de kwaliteit, de behan-deling, het onderhoud, de tijds- en weerbestendigheid,… zonder dat deze lijst als limita-tief kan worden beschouwd. § 2 RIBA TRAILERS is niet aansprakelijk voor schade aan of schade veroorzaakt door bij haar aangekochte goederen die mogelijk te wijten is, of zelfs mogelijk te wijten zou kunnen zijn, aan een gebruik van het goed dat niet in over-eenstemming is met § 1 van dit artikel. § 3 RIBA TRAILERS kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien de aangekochte goederen door de Klant of een derde wijzigin-gen, veranderingen (bijvoorbeeld afmontering) of verwerkingen ondergaan of indien de aangekochte goederen met welk product dan ook, van welke aard of voor welk doel dan ook worden behandeld of verwerkt. § 4 Voor bewezen gebreken in de aangekoch-te goederen die niet een gevolg zijn van de onder § 1 en § 2 vermelde omstandighe-den of in geval van niet-conformiteit is de aansprakelijkheid van RIBA in ieder geval beperkt tot vervanging, op een nader overeen te komen tijdstip, van de gebrekkige of niet-conforme onderdelen door nieuwe onderdelen van dezelfde soort of conforme onderdelen. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan elke verdere schadevergoeding, van welke aard dan ook (inclusief winstderving), opzich-tens RIBA TRAILERS. § 5 RIBA TRAILERS is geen vrijwaring verschuldigd voor ge-breken of niet-conformiteit die ontdekt worden of zich voordoen meer dan één jaar na de leveringsdatum. § 6 De Klant erkent, bevestigt en aanvaardt dat RIBA TRAILERS op geen enkel moment vrijwaring verschuldigd is voor gebreken aan en niet-conformiteit van banden, kogellagers en elektrische verlichtingslampen. § 7 RIBA is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de aanhangwagens die haar door de Klant worden toevertrouwd of van de goederen die zich in deze aanhangwagens zouden bevinden. § 8 De Klant zal RIBA TRAILERS integraal vrijwaren voor elke vordering die lastens RIBA TRAILERS zou worden gesteld in verband met de aan-hangwagens die haar worden toevertrouwd. § 9 Op RIBA TRAILERS rust geen resul-taatsverbintenis inzake onderhoud en herstelling van de haar toevertrouwde aanhang-wagens. 

Artikel 11. Vreemde oorzaak. § 1 RIBA TRAILERS is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming, de niet-tijdige nakoming of de niet-behoorlijke nakoming van (een van) haar verbintenissen, die het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die haar niet kan worden toegerekend. § 2 Onder overmacht wordt begrepen de ge-beurtenis die de nakoming van de verbintenis van RIBA TRAILERS redelijkerwijze onmogelijk, bijzonder moeilijk of bijzonder duur maakt. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht een vreemde oorzaak voor RIBA TRAILERS uit te maken: staking, lock-out, oorlog, overheidsverplichting, opeising, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, ziekte, brand, overstro-ming, sneeuwval, storm, aardbeving, natuurramp, verandering van transporttarieven, verandering van douanetarieven, tekort aan arbeidskrachten, defect van de machines, verkeershinder, te late levering door haar leverancier of onderaannemer, insolventie van haar leverancier of onderaannemer en iedere vreemde oorzaak van haar leveran-cier of onderaannemer. Voormelde gebeurtenissen worden geacht 

voor RIBA TRAILERS onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn. § 3 In geval van over-macht zoals omschreven in § 2 heeft RIBA TRAILERS het recht om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding of garantie gebonden te zijn. 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud. § 1 In afwijking van artikel 1583 van het Burger-lijk Wetboek, blijven de geleverde goederen de exclusieve eigendom 

van RIBA TRAILERS totdat RIBA TRAILERS volledige betaling zal hebben ontvangen, zo in hoofdsom, eventuele interesten en kosten. De Klant kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzon-der, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen. 

RIBA TRAILERS heeft derhalve het recht onbetaalde goederen zonder meer, op elk ogenblik terug te nemen. § 2 Niettegenstaande het bepaalde in § 1, gaan alle risico’s gekoppeld aan de verkochte goederen over op de Klant vanaf het ogenblik van de levering. RIBA TRAILERS heeft haar leveringsplicht vervuld wanneer de goederen ter beschikking staan van de Klant in haar maatschappelijke zetel. Het transport van goederen van en naar de door de Klant opgegeven bestemming geschiedt voor reke-ning en risico van de Klant. De wijze van verzending wordt door RIBA TRAILERS bepaald tenzij uitdrukkelijke tegenstrijdige overeenkomst. 

Artikel 13. Varia. De nietigheid, ongeldigheid, niet-toepasselijkheid of onafdwingbaar-heid van (een paragraaf van) één of meerdere bedingen van deze algemene voor-waarden doet op geen enkele wijze afbreuk aan de geldigheid, toepasselijkheid en de afdwingbaarheid van (een paragraaf van) de overige bedingen. 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde gerecht. §1 Alle betrekkingen tussen RIBA TRAILERS en de Klant worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag. §2 In geval van betwisting tussen 

RIBA TRAILERS en de Klant zijn, naar keuze van de eiser en al naar het geval, uitslui-tend (1) het Vredegerecht van het kanton KONTICH, (2) de Rechtbank van Eerste Aanleg te ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, of (3) de Rechtbank van Koophandel te ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, volgens hun respectieve bevoegdheden, bevoegd om kennis te nemen van deze betwisting, onverminderd het recht van 

 

RIBA TRAILERS om te dagvaarden voor de rechtbank die materieel en territoriaal bevoegd zou zijn bij afwezigheid van onderhavig bevoegdheidsbeding.

© 2024 Gorilla Marketing. All rights reserved.